Sorumluluk ve Sigorta

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası

Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.

Üçüncü şahısların sigortalının bizzat kendisinin veya yanında çalıştırdıkları ile aile efradının, bir kaza sonucu üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat taleplerini, poliçede belirtilen meblağlara kadar temin eder.

Sigortalının riziko adreslerindeki faaliyetleri nedeniyle, 3.şahıslarda meydana gelen maddi ve bedeni zararlar ve 3.şahısların fiziksel olarak maruz kalacakları yaralanmalar veya mülklerine gelen dolaylı zararlar sonucu ortaya çıkacak masraflara karşı, sigortalı işletmeyi korur buna ilave olarak zarar uğrayan tarafın davası ile ilgili doğabilecek yasal işlem ve savunma masraflarını karşılamaktadır.

Poliçede belirtilen teminat limiti ile sınırlandırılır. Limitler işletmenin yapısı ve faaliyet konusuna bağlı olarak taşıdığı risk unsurları göz önüne alınarak belirlenir.

Kasten veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyan talepleri, sigortalıya bir hizmet sözleşmesi ile bağlı kimseler ile aile efradı tarafından gerçekleştirilen zarar ve ziyan talepleri teminat dışındadır.

Bu sigorta ile sigortalıyı sigortalı faaliyetini icra ederken vukua gelecek bir olay neticesinde,

- Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin bozulması,

- Üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) husule gelmesi sebebiyle, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, sigortalıya karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, Türkiye Cumhuriyetinin hukuki mes’uliyete müteallik mevzuatı hükümleri dairesinde ve işbu poliçede tesbit olunan meblağlara kadar temin eder.

Genel Müdürlük tarafından yayımlanan SHT-İHA Talimatına göre;

1- Tüm İHA ve sistemlerinin işleticileri/sahipleri üçüncü şahıslara verecekleri zararlardan sorumludur.

2- 25 kg üstü İHA ile ağırlığına bakılmaksızın ticari faaliyet gerçekleştiren İHA için, 15.11.2005 tarihli ve 25994 sayılı Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Yönetmeliğine göre sigorta yaptırılır ve sigortasız uçuş yapılmaz.

İHA sahibinin sorumlulukları nelerdir?

(1) 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununda “Yasaklar” başlıklı Madde 93'te yer alan hükümlerin ve bu Talimatın aksine hareket edilmesi, SHY-İPC kapsamında cezai yaptırımlara tabiidir.

(2) Tüm İHA sahipleri aşağıdakilerden sorumludur;

a) İHA ve sistemlerinin kategorisine göre üretici ya da Genel Müdürlük tarafından belirlenen şartlarda muhafaza edilmesinden,

b) İHA ve sistemlerinde tespit edilen veya uçuş emniyetini tehlikeye düşüren olay ve durumları en geç 48 saat içerisinde Genel Müdürlüğe rapor etmekten.

(3) SHGM tarafından onaylanmayan değişikliklerin sistemde yapılması veya bu talimattaki hükümlere aykırı iş ve işlemler yapılması durumlarında, SHGM tarafından yayınlanan sertifikalar, izinler ve verilen haklar sona ermektedir. SHGM sertifikaların, izinlerin ve beyanların geçerlilik şartlarının korunduğunu doğrulamak için rastgele denetimler yapma hakkını saklı tutar.

(4) İHA sahibi ve pilotu özel hayatın gizliliği ve mahremiyeti konusuna özen göstermelidir. Aksi halde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri kapsamındaki hükümler uygulanır.

Cezai müeyyideler

Genel Müdürlükten izin almayı gerektiren operasyonlar için izin alınmadan İHA uçuşu yapılması ve verilen yetkiler ile belirlenen hava sahaları dışında operasyon yapılması hallerinde ilgili şahıs ve işletmelere 2920 sayılı Kanunun 5 inci kısmında yer alan ceza hükümleri uygulanır.

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigorta Mevzuatı